Mental Health Runs ledord

Mental Health Run startades för att vi tillsammans vill skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa. Vi tror på allas lika värde och rätt till god hälsa och i detta lopp möts vi alla på lika villkor. Varje steg som tas är ett steg för att öka öppenheten kring psykisk ohälsa, något som berör oss alla. Vi ser gärna en mångfald av lopp, både gällande storlek, lokalisation, upplägg och arrangörer. Följande punkter är gemensamt för alla Mental Health Run lopp.

1. Psykisk ohälsa är något som berör oss alla. Det finns en stigmatisering av personer med psykisk ohälsa och det behöver ändras. Mental Health Run verkar för att skapa opinion mot stigmatisering av psykisk ohälsa, men är partipolitiskt obundet.

2. Mental Health Run är ett lopp där alla ska kunna delta, oavsett bakgrund, ekonomiska förutsättningar, sjukdom eller motionsvana. Priserna är därför satta så att även en person med dålig ekonomi kan delta. Om klasser tillämpas så finns ”annan könstillhörighet” som klass förutom ”kvinna” och ”man”. Bansträckningen ska även tilltala personer utan löpvana, till exempel genom möjligheter att promenera, inte för långa distanser och om tidtagning tillämpas bör denna var frivillig.

3. Psykisk sjukdom eller ohälsa är något man har, inte något man är. Vi pratar därför inte om till exempel ”schizofrenipatienter” eller ”schizofrena” utan beskrivningar som ”personer med schizofreni” eller ”person med diagnosen schizofreni” i all kommunikation. I detta lopp möts vi alla på lika villkor och, i detta sammanhang, undviker vi därför ord som ”patienter” och använder oss istället av till exempel ”personer med egna erfarenheter av psykisk sjukdom/ohälsa”.

4. Mental Health Run handlar om att arbeta tillsammans och lära av varandra och vi tror att olika perspektiv berikar. Vi ser därför gärna att olika föreningar samverkar. Exempel på tänkbara samarbetsföreningar är patient- och anhörigföreningar, brukarföreningar, yrkesföreningar och idrottsklubbar. Även andra samarbetspartners som t ex företag är tänkbara, men ett krav är att minst en av arrangörsförening verkar inom området psykiatri. Tänkbara samarbetspartners ska stämmas av med styrgruppen för Mental Health Run centralt.

5. Mental Health Run vilar på en vetenskaplig grund. Detta betyder att vi anser att det finns psykiska sjukdomar och att dessa bör behandlas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi samarbetar därför inte med företag och vårdinstanser som verkar inom det psykiatriska fältet, men vars metoder i nuläget inte har vetenskapligt stöd. Till exempelvis samarbetar vi inte med företag som saluför alternativmedicinska metoder eller företag som direkt motverkar psykisk hälsa så som t ex spelbolag. Tänk på att läkemedelsföretag inte får sponsra läkarföreningar. Stäm av sponsorer med Mental Health Run centralt. Detta betyder också att den information angående psykisk ohälsa vi kommunicerar ska vara förankrad i forskning.

6. Vi som anordnar Mental Health Run arbetar mot samma mål och vi stöttar och hjälper därför varandra genom att till exempel dela idéer och material.

7. Vi använder oss av gemensamt material för Mental Health Run så långt det är möjligt, till exempel den framtagna loggan för att skapa enhetlighet.

8. Vi vill att så många som möjligt skall vara med och springa varför vi lägger resurser på att marknadsföra loppet på den ort där det arrangeras. Vi försöker kontakta lokala “kändisar” att agera dragplåster samt kontaktar lokalmedia.

9. Vi vill genom loppet synliggöra psykisk ohälsa och göra det mindre skamligt att prata om. Vi tror att genom öppenhet och ökad kunskap motverkar vi fördomar. Detta bidrar i det långa loppet till att främja psykisk hälsa och göra samhället mer inkluderande för alla oavsett psykiskt funktionssätt.