Personuppgiftspolicy

Mental Health Runs Personuppgiftspolicy

1. Generellt

Denna policy om behandling av personuppgifter (personuppgiftspolicy) beskriver hur Mental Health Run inhämtar och behandlar information om dig. Personuppgiftspolicyn gäller för personuppgifter som du ger till oss eller som vi inhämtar via Mental Health Runs webbplats, mentalhealthrun.se.

Mental Health Run är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar gällande personuppgifter hos Mental Health Run ska ske via den kontaktinformation som anges under punkt 6.

Cookies

I dagsläget använder vi bara cookies i ett syfte på vår webbplats, mentalhealthrun.se. Syftet i dagsläget är endast för att samla statistik så vi vet vilka sidor som besöks och hur ofta. Vi får dock ingen personlig information som kan identiera de enskilda besökarna.
Vi har planer på att utveckla våra tjänster för att underlätta för er, våra deltagare och besökare. Det kan då bli aktuellt för oss att automatiskt hämta in information om dig med hjälp av fler cookies.

En cookie är en liten textfil som placerar sig på din dators hårddisk, smartphone, eller annan IT-utrustning. Den gör det möjligt att upptäcka din dator/IP-adress och inhämta information om vilken typ av webbläsare du använder, och vilka sidor eller funktioner du besöker, till exempel vilka söktermer du använder på webbplatsen.

Primärt placerar vi cookies på din dator för att kunna föra statistik över användningen av webbplatsen. De uppgifter vi får är till exempel webbläsartyper, besökta sidor och klickade länkar. Vi använder uppgifterna för att få en samlad överblick över hur webbplatsen används. Den statistik vi får med hjälp av cookies använder vi till att förbättra webbplatsen.

Därutöver kommer vi i framtiden eventuellt att använda cookies, till exempel för att göra det möjligt att dela händelser från vår kalender på Facebook. På samma sätt använder vi cookies för att hålla reda på om du är inloggad på sidor som är skyddade genom inloggning.

Vi kan även komma att använda tredjepartscookies, vilket är cookies som placeras av andra än oss. Det kan till exempel vara företag som hjälper oss att mäta, analysera, och rikta våra tjänster och innehåll.

Vi kan komma att använda cookies för följande syften:

  • Styrning av generell teknisk funktionalitet på webbplatsen.
  • Trafikmätning via Google Analytics.
  • Hantering av annonser från olika annonsnätverk.
  • Riktad visning av de annonser vi förmodar är mest intressanta för dig, baserat på ditt beteende.

Vissa cookies lagras tills du stänger din webbläsare, medan andra lagras under en längre tid. Om du vill begränsa vilka cookies vi använder kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna för vilka cookies som placeras på din dator. Du ska dock vara medveten om att du i så fall eventuellt inte kan använda vissa tjänster och funktioner som kräver cookies för att spara de val du har gjort.

Du kan undvika cookies och det är också möjligt att ta bort befintliga cookies från din dator.

Vilket sätt du kan undvika cookies på beror på vilken webbläsare du använder. Nedan kan du hitta länkar till anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i en rad olika webbläsare:

Googles anvisningar för att avlägsna cookies i de mest använda webbläsarna
Anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i Firefox
Anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i Google Chrome
Anvisningar för att avlägsna och blockera cookies i Internet Explorer 7, 8 och 9

Personuppgifter

När du registrerar dig som deltagare ber vi dig att uppge vissa personuppgifter. För att kunna delta i våra lopp måste du som minimum informera om namn, adress, e-post, telefonnummer, och födelsedatum.

Dina personuppgifter inhämtas, registreras, lagras, och används uteslutande med avseende att göra det möjligt för dig att delta i Mental Health Run, samt att följa våra redovisningsskyldigheter eller förpliktelser enligt konsumentlagstiftningen. Därutöver används dina personuppgifter, om du aktivt har godkänt detta, för att informera dig om nyheter och erbjudanden.

Personuppgifter lagrade via extern certifierad betalväxel

Vid anmälan till Mental Health Run betalar du online med din valda betalningsmetod (till exempel Visa-kort, MasterCard, och så vidare). Denna funktion levereras av vår samarbetspartner MittLopp, som vi har tecknat avtal med för detta.

MittLopp använder uteslutande godkända överförings- och lagringsprotokoll, så som kryptering, för att förhindra att uppgifterna blir tillgängliga för obehöriga. Det innebär att känsliga uppgifter, så som kreditkortsinformation, alltid konverteras till krypterade koder innan de skickas till oss via internet med en säker metod.

Användning av personuppgiftsbiträden

Som nämns under punkt 1. ’Cookies’, använder vi externa företag bland annat för att hjälpa oss med den tekniska driften av webbplatsen, till exempel för att förbättra webbplatsen. Vi kan i framtiden även komma att utföra riktad marknadsföring och retargeting, samt att inhämta information om kundbetyg och liknande.

De externa företagen agerar personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifter som vi är ansvariga för, i förhållande till våra instruktioner. Personuppgiftsbiträdena får inte använda uppgifterna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss, och är ålagda sekretess för dessa uppgifter.

Google Analytics, Google AdWords, och GoogleApps v/Google Inc är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här.

Facebook Business är etablerad i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av information till USA är säkerställda genom personuppgiftsbiträdets certifiering inom EU-USA Privacy Shield. En kopia av certifikatet återfinns här.

2. Dina rättigheter

För att skapa öppenhet kring behandlingen av din information måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

Rätten till tillgång

Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som Mental Health Run har registrerat om dig. Till exempel vilken information vi har registrerat om dig, vilka syften registret tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och vilka mottagarna av informationen eventuellt kan vara, samt information om varifrån informationen härstammar.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig. Du beställer en pdf-fil med dina uppgifter genom att maila oss på sofie.kis@mentalhealthrun.com.

Rätten till rättelse

Du har rätt att få oriktiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har möjlighet att få de uppgifter som vi samlade in om dig i samband med att du anmälde dig till ett lopp, genom att maila oss på sofie.kis@mentalhealthrun.com. Vill du genomföra ändringar kan du kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna korrigeras. Se kontaktinformation (punkt 6).

Rätten till radering

I den utsträckning lagring och användning av dina uppgifter inte är nödvändig, till exempel för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter eller skyldigheter enligt konsumentlagstiftningen, är vi skyldiga, om du så önskar, att radera alla eller vissa av dina personuppgifter.

För att radera dina uppgifter: kontakta oss skriftligen, varefter uppgifterna kommer att raderas. Se kontaktinformation (punkt 6).

Du kan också begära fullständig radering av all information vi har om dig, inklusive anonymisering av andra uppgifter. Dina uppgifter kommer inte att kunna återskapas och din relation till Mental Health Run avslutas helt.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter levererade i ett strukturerat, vanligen använt, och maskinläsbart format, och rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt till att av särskilda skäl göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten till invändning innebär att du alltid har rätt att invända mot en i övrigt laglig behandling av dina personuppgifter, om det finns särskilda skäl till varför du inte önskar att din information ska behandlas.

Mental Health Run avgör om invändningen är berättigad, även om vår behandling av uppgifterna annars är legitim.

Rätten att återkalla samtycke

Även om du har givit samtycke till vår behandling av dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.

Du återkallar ditt samtycke enligt följande:

Tillåtelse för användning av dina personuppgifter för att informera dig om nyheter och erbjudanden (se punkt 2):

Du återkallar ditt samtycke genom att beställa ett utdrag av alla de uppgifter Mental Health Run har om dig, markera sedan den/de marknadsföringssamtycken du vill återkalla, och skicka in detta till oss.

Rätten till klagomål

Du har rätt att rikta klagomål hos Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, kring vår behandling av dina personuppgifter.

3. Automatisk radering av personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen är vi skyldiga att radera uppgifter som vi inte har någon avsikt att lagra. Det betyder att vi kontinuerligt raderar uppgifter från våra databaser utifrån följande kriterier:

För att uppfylla alla lagkrav, inklusive krav i redovisningslagstiftningen och konsumentlagstiftning, kan det krävas lagring av vissa personuppgifter under en längre tid. Uppgifter som vi har inhämtat i samband med att du har givit ditt samtycke till att vi får skicka marknadsföring via e-post, sms, och post, raderas emellertid endast om du återkallar ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtyckte genom att följa beskrivningen ovan.

4. Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, förverkas, ändras, försämras, kommer till obehörigas kännedom, eller missbrukas.

Alla personuppgifter lagras på endast en säker databas, som endast Mental Health Run har tillgång till, och de behandlas konfidentiellt. Dina personuppgifter är uteslutande tillgängliga för Mental Health Runs auktoriserade styrelsemedlemmar (endast de styrelsemedlemmar som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har åtkomst till dessa). Vi har utarbetat administrativa regler för att säkerställa att Mental Health Runs åtkomst till personuppgifter på servern är begränsad till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla styrelsemedlemmarnas respektive funktion.

Servern med dina personuppgifter är skyddad mot icke auktoriserad fysisk och elektronisk åtkomst. Skyddet omfattar en elektronisk brandvägg och andra säkerhetssystem, inklusive virusskanning, installation av säkerhetssystem, sårbarhetstestning, backup och ominstallation, personalutbildning, säkerhetskontroll, och andra åtgärder för att kontinuerligt förbättra datasäkerheten.

Mental Health Run samarbetar med polisen. Därför lämnar Mental Health Run ut kunduppgifter till polisen i den omfattning som krävs för att bistå polisen i deras utredningsarbete. Domstolsbeslut, påbud från offentliga myndigheter, eller rättsliga instanser kan förpliktiga Mental Health Run att lämna ut dina personuppgifter.

5. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst genomföra ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om du inte godkänner den ändrade policyn kan du inte fortsätta använda webbplatsen, och dina personuppgifter kan raderas. För att uppfylla vissa lagkrav, inklusive krav i redovisnings- och konsumentlagstiftningen, kan emellertid vissa personuppgifter behöva lagras under en längre period.

6. Kontakt

Mental Health Run är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som inhämtas via anmälan. Om du efter genomläsning har frågor eller synpunkter på Mental Health Runs personuppgiftspolicy kan du kontakta oss via följande kontaktinformation:

Mental Health Run
Sågvägen 6B
19251 Sollentuna
Telefon: 070-7161652
E-post: sara.boman@mentalhealthrun.se

Versioner:
Detta är version 2.0 av Mental Health Run personuppgiftspolicy, från 2020-04-17.